Doelstelling & Beleid

Doelstelling
Het doel van de Stichting Het Haagsche Genootschap is de verdediging en bevordering van een kritisch open levenshouding. Het laat zich daarbij inspireren door bijbels humanisme en vrijzinnig christendom. Daarbij staat het genootschap een samenleving voor ogen waarin zowel zelfvertrouwen als zorg en respect voor anderen fundamentele waarden zijn (artikel 2 van de statuten, d.d. 2 oktober 1998).

Voor een open en kritische houding wordt de basis reeds vroeg in de jeugd gelegd. Daarom richt het HG zich bijzonder op vorming en onderwijs. Op dit gebied wil het HG zelf belangrijke thema’s aan de orde stellen of belangrijke thema’s in dit opzicht inhoudelijk en bescheiden financieel ondersteunen.

Beleid
Het Haagsche Genootschap beoogt haar doelstelling te realiseren door:
- in standhouden van twee bijzondere leerstoelen
- ontwikkelen en ondersteunen van onderzoeks- en projectvoorstellen naar de mogelijkheden tot reflectie in het (voortgezet) onderwijs

Het Haagsche Genootschap heeft een zeer bescheiden vermogen; het is géén stichting waar aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend. Integendeel, de stichting staat open voor en heeft behoefte aan giften die het eigen werk ondersteunen en helpen.


Beloningsbeleid

Bestuurders van de stichting ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding.